Vejledning ved dødsfald

Anmeldelse af dødsfaldet

Som udgangspunkt, skal dødsfaldet anmeldes til præsten / kirkekontoret i afdødes bopælssogn, senest 2 dage efter dødsfaldet. også selvom afdøde ikke var medlem af folkekirken. Du kan selv kontakte præsten eller kordegnen, eller du kan lade bedemanden gøre det, når du kontakter ham.

Ved henvendelsen skal du, så vidt det er muligt, medbringe.:

Bemærk: Det er ikke længere nødvendigt, at medbringe dåbs eller vielsesattest, da dødsanmeldelsen foregår digitalt.

 • Sygesikringsbevis eller CPR-bevis.
Overvejelser omkring begravelsen/bisættelsen:

I forbindelse med dødsfaldet er det vigtigt at få afklaret, om der er nedfældet nogle ønsker fra afdøde om, hvordan begravelsen/bisættelsen skal foregå, eksempelvis i dokumentet, “Min sidste vilje” som er en pjece der udleveres gratis hos den lokale bedemand.

Der opstår en række spørgsmål i forbindelse med et dødsfald: Eksempelvis:
 • Skal afdøde jordbegraves eller bisættes/brændes?
 • Ønskes en ceremoni (udsyngning) fra hjemmet, plejehjem eller sygehus?
 • Skal højtideligheden være fra en kirke eller et kapel?
 • Var afdøde medlem af folkekirken eller et andet trossamfund?
 • Skal en præst medvirke ved højtideligheden?
 • Hvornår ønskes højtideligheden afholdt?
 • Stillingtagen til gravsted / evt. gravsten.
 • Skal der foretages obduktion eller er afdøde organdonor?
Bedemandens opgaver:

Gennem samtalen med bedemanden aftaler de pårørende selv, i hvilket omfang de ønsker praktisk hjælp. Det er en stor hjælp og tryghed for de pårørende at overlade disse opgaver til bedemanden, som har erfaring i tilrettelæggelse af begravelsen eller bisættelsen.

Samtalen kan foregå i de pårørendes hjem eller hos bedemanden.

Du vil som anmelder, blive bedt om at underskrive en fuldmagt til begravelsesmyndighederne og en til udbetaling Danmark. Vælger du selv at anmelde dødsfaldet og søge begavelseshjælp, skal der naturligvis ikke underskrives nogen fuldmagter.

Afhængigt af om familien ønsker, at bedemanden skal tage sig af tilrettelæggelsen af alle opgaver og bestillinger, er bedemandens opgaver:

 • Forsendelse eller kørsel til myndighederne med papirerne
 • Skabe kontakt med kordegn, præst og kirkegård for fastsættelse af højtideligheden.
 • Familien taler selv med præsten om afdøde og aftaler salmenumre
 • Afhentning, iklædning af afdøde og eventuelt udsyngning fra hjemmet
 • Udsmykning af kirke eller kapel
 • Bestilling af kistepynt, kranse og båredekorationer
 • Bestilling af dødsannoncer
 • Bestilling af salmehæfter
 • Bestilling af sten eller tilføjelse af navn hos stenhugger
 • Bestilling af ligbærere

Bedemanden hjælper gerne med at klare alle forhold, der måtte opstå i forbindelse med dødsfaldet, og yder en omsorgsfuld og saglig rådgivning.

Eksempler på bedemandens ydelser samt udlæg til kirkegård, krematorium m.v.:

Du finder HER en oversigt, der kan give dig et indtryk af, hvilke ydelser, der kan være behov for i forbindelse med begravelsen/bisættelsen. Oversigten kan benyttes som en forberedelse til mødet med bedemanden, og vil også kunne benyttes under samtalen med bedemanden, hvis du selv ønsker at notere de enkelte priser på de valgte ydelser.

Økonomi / prisoverslag:

Bedemanden fastlægger selv sine priser, og han/hun har pligt til at udlevere sin prisliste. Prislisten giver dog ikke noget tydeligt billede af, hvad en begravelse/bisættelse vil koste i en konkret situation, idet det afhænger af, hvilken begravelse/bisættelse, der ønskes, ligesom udgifterne til de enkelte kirkegårde og krematorier varierer meget fra område til område.

For at give den bedst mulige vejledning har de fleste bedemænd derfor deres egne standardaftale-blanketter, som vil blive udfyldt i forbindelse med den personlige samtale, således at du ved samtalens afslutning har et ret præcist overblik over, hvad udgifterne vil beløbe sig til.

Udover priserne på bedemandens egne ydelser, har bedemanden også erfaring med udgifterne til de lokale kirkegårde, kirkepynt, krematorium, stenhugger, annoncer m.v., og bedemanden vil derfor altid kunne oplyse et anslået beløb for disse ydelser.

 • Køre kisten til og fra højtideligheden i rustvogn
 • Transportere urnen til kirkegården nogle dage efter højtideligheden
 • Ansøgning om begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark og Sygesikringen Danmark
 • Anmeldelse af dødsfald hos forsikringsselskab og fagforening
 • Indhentning af priser på eventuelle udlæg, f.eks. til mindesammenkomst

Bedemanden kan udarbejde prisoverslag over udgifterne ved begravelsen. Det er dog meget vigtigt, at man er klar over, at det ikke er muligt på forhånd at give en fuldstændig pris på begravelsen, idet der kommer en regning fra kirkegården.

Bedemanden kan give et nøjagtigt prisoverslag på hans egne ydelser, som oftest er:

 • Kiste
 • Urne
 • Ligtøj
 • Kørsel med rustvogn
 • Honorar

Næsten alle øvrige ydelser er afhængige af leverandørens pris og aftales ved samtalen med familien.

Kontakt os på telefon 57 52 71 05 for yderligere spørgsmål, eller hvis vi skal hjælpe med bisættelse eller begravelse.

Ja tak, jeg vil gerne ringes op for et uforpligtende prisoverslag.